Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Oxcart Automotive trainingen en opleidingen, Statutair gevestigd te Sint-Oedenrode. Klant: de wederpartij c.q. opdrachtgever van Oxcart in de tot stand gekomen overeenkomst dan wel de geadresseerde van de door Oxcart gezonden offerte.


Artikel 2 - Toepasselijkheid en tot stand komen overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes alsmede tot stand gekomen overeenkomsten.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden algemene (inkoop-)voorwaarden van de klant niet aanvaard.

3. De overeenkomst komt tot stand zodra de klant de acceptatie van het aanbod van Oxcart schriftelijk of per email heeft bereikt. Uit de acceptatie van het aanbod dient te blijken dat de klant het eens is met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.

4. Indien de door Oxcart opgemaakte overeenkomst niet binnen zeven dagen na verzending door Oxcart retour is ontvangen, behoudt Oxcart zich het recht voor af te zien van de overeenkomst.

5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of per e-mail tussen Oxcart en de klant zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Duur overeenkomst

De overeenkomst begint en eindigt op de in de offerte en/of schriftelijke bevestiging van de overeenkomst genoemde datum.


Artikel 4 - Uitvoering van de werkzaamheden

1. Oxcart gelooft in het gemeenschappelijke creëren van meerwaarde. Oxcart streeft er naar de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, behartigt de belangen van de klant en verricht haar werkzaamheden/diensten naar beste weten en kunnen.

2. Oxcart behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien zij dit nodig of gewenst acht. Oxcart is tevens gerechtigd zelfstandig de indeling van trainers, acteurs of sprekers te bepalen.


Artikel 5 - Prijzen/tarieven

1. De diensten zullen worden geleverd tegen de in de offerte of de overeenkomst dan wel in de bijlage van de offerte of de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven, welke dezelfde geldigheidsduur hebben als de offerte.

2. De in de offerte en/of de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief verschuldigde btw.


Artikel 6 - Geheimhouding

1. Oxcart behandelt alle informatie, die zij voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt over de klant en derden (deelnemers) vertrouwelijk.

2. Oxcart legt een geheimhoudingsverplichting op aan al haar personeel en alle overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

3. De klant verbindt zich ertoe alle informatie die hij/zij in het kader van de uitvoering verkrijgt slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is gesloten en vertrouwelijk te behandelen. De klant draagt er zorg voor dat de informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden geraakt.


Artikel 7 - Intellectuele eigendom

1. Oxcart behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Het is de klant zonder voorafgaande toestemming van Oxcart uitdrukkelijk verboden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geluidsopnamen, beeldopnamen en/of foto’s te maken.

3. Het is de klant behoudens schriftelijke toestemming niet toegestaan Oxcart als naam, beeldmerk of logo te gebruiken voor eigen reclame of andere publicatiedoeleinden.

4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder begrepen werkboeken, naslagwerken, werkwijzen, adviezen en oefeningen al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren.


Artikel 8 - Facturering en betaling

1. Oxcart verzendt een factuur vooraf of na beëindiging van de werkzaamheden. Bij werkzaamheden die betrekkingen hebben op een langere periode verzendt Oxcart maandelijks een factuur.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders op de factuur staat vermeldt.

3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels-)rente verschuldigd is. De (handels-)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Oxcart heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Oxcart kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Oxcart kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Oxcart verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, met een minimum van € 75,00 ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

7. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Oxcart echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Indien Oxcart aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Oxcart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oxcart is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Oxcart aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oxcart beperkt tot maximaal de contractueel overeengekomen prijs.

4. De aansprakelijkheid van Oxcart is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. Oxcart is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of niet rechtstreekse schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of stilstand is uitgesloten.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Oxcart aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Oxcart toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oxcart of haar leidinggevenden en ondergeschikten.

 

Artikel 10 - Overmacht

1. Oxcart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Oxcart geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Oxcart niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Oxcart of van derden daaronder begrepen.

3. Indien Oxcart ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oxcart gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 11 - Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient binnen 8 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de klant niet op. Zie art.8 lid 5.

 

Artikel 12 - Annulering door de klant

1. Indien de klant een opdracht annuleert, dan is de klant een vergoeding aan Oxcart verschuldigd:

- van 50% van de contractueel overeengekomen prijs bij opzegging meer dan 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden;

- van 75% van de contractueel overeengekomen prijs bij opzegging binnen 3 weken voor aanvang van de overeengekomen van de werkzaamheden;

- van 100% binnen 2 weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden.

2. Het verzetten door de klant van een reeds gecontracteerde opdracht geldt als annulering van die opdracht.


Artikel 13 - Opschorting, ontbinding en annulering

1. Oxcart is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Oxcart kan worden gevergd.

2. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van Oxcart dan wel per e-mail aan de klant.

3. Indien de ontbinding plaatsvindt wegens wanprestatie zijdens de klant, dan is de klant gehouden de hierdoor ontstane schade aan Oxcart te vergoeden.

4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Oxcart vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Oxcart op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 - Toepasselijkheid recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oxcart partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Oxcart heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 15 - Deponering en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Oxcart

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.